Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelt

a. Nedenstående Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer vedrørende varer af enhver art til en kunde (Køber) fra Rødgaards Import A/S (Sælger). b. Afvigelser fra nedenstående Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser har kun virkning, hvis de skriftligt er accepteret af Sælger. Ligeledes har Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser kun virkning, hvis de skriftligt er accepteret af Sælger. c. Ved salg af varer der ikke er lagervarer eller som skal fremskaffes specielt, og ved salg af varer i forskrivning, er Sælgers forpligtelser over for Køber begrænset til de rettigheder, som Sælger opnår hos sin leverandør af de pågældende varer. d. Kunden er forpligtet til at oplyse væsentlige ændringer i kredsen af personer og virksomheder, der er omfattet af indgået salgs- og leveringsaftale. Ved organisationsændringer eller lignende ændrede forhold, herunder selskabsændringer, skal skriftlig besked gives til Rødgaards Import A/S, Darumvej 47, 6700 Esbjerg, Mail: bogholderi@rodgrd.dk

2. Tilbud

a. Afgiver Sælger tilbud, hvor der ikke er angivet særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er kommet frem til Sælger senest 30 dage fra tilbuddets dato. b. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Dette medfører, at indtil Købers accept er kommet frem til Sælger, er Sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende de tilbudte varer med virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder uden nærmere meddelelse.

3. Priser

a. Alle priser er i danske kroner excl. moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lign. b. Såfremt varerne er omfattet af en af Sælger udsendt prisliste, sker prisberegningerne på grundlag af den liste, der er gældende på leveringsdagen. c. Der tages forbehold for eventuelle prisfejl, hvorfor prisen først skal anses som bindende når Sælger har bekræftet ordren.

4. Produktændringer og certifikater.

a. Sælger forbeholder sig ret til at levere varer med ændrede specifikationer, hvis dette kan ske uden skade for Køber. b. Certifikat medfølger kun efter aftale: Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger. c. Certifikater afregnes til leverandørens pris.

5. Kvalitet og kvantum.

a. Er en vare ikke bestilt med en speciel kvalitet eller standard, vil den blive leveret i en kvalitet og standard, som svarer til en almindelig handelsvare og uden ansvar for specielle krav. b. Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane. Ved bestilling af dimensioner og længder, der ikke er lagerstandard, er Køber pligtig til - efter afskæring -at aftage det af det nærmeste standardformat tiloversblevne materiale. 

6. Leveringstid

a. Er en bestemt leveringstid ikke aftalt udtrykkeligt og skriftligt, er den af Sælger opgivne leveringstid ansat efter Sælgers bedste skøn, og Køber kan ikke kræve erstatning eller godtgørelse for direkte eller indirekte tab i anledning af en forsinkelse. b. Er en bestemt leveringstid aftalt udtrykkeligt og skriftligt, og har Sælger ved ordrens afgivelse modtaget alle oplysninger, som er nødvendige for ordrens afgivelse, gælder pkt. 6.c-6.e, såfremt leveringen forsinkes eller ikke kan effektueres. Er der tale om leveringshindringer, er de i pkt. 10. anførte bestemmelser gældende. c. Hvis der er aftalt en bestemt leveringstid, og Sælger alligevel ikke leverer inden for den aftalte leveringstid, er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Sælger at fastholde ordren og kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved tilkendegive at Køber agter at ophæve købet, hvis levering ikke sker inden for denne frist. Sker levering ikke inden for den således fastsatte frist, er Køber berettiget til at ophæve købet ved skriftlig meddelelse til Sælger. Er der tale om leveringshindringer, er de i pkt. 10. anførte bestemmelser gældende. d. Køber kan derimod ikke kræve erstatning eller godtgørelse for andre direkte eller indirekte tab i anledning af forsinkelsen. Er der tale om leveringshindringer, er de i pkt. 10. anførte bestemmelser gældende. e. Hvis Køber ikke hæver købet, har han ikke ret til nogen form for erstatning eller godtgørelse, ordren leveres og faktureres til Køber. 

7. Forsendelse og levering

a. Er intet andet aftalt sker levering ab Sælgers lager. b. Hvis der er aftalt, at Sælger leverer varerne pr. bil hos Køber eller på en Køber anvist plads, er leveringen betinget af at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej. Køber er ansvarlig for at aflæsningen kan ske omgående. Eventuel ventetid sker for Købers regning

9. Skaffevarer

a. Ved skaffevarer forstås produkter der ikke normalt er i Rødgaards Import’s sortiment.

10. Emballage

a. Standardemballage, f.eks. paller og box-paller, der faktureres af Sælger, godskrives Køber ved francoreturnering til Sælger i ubeskadiget stand. B. Bortskaffelse af indpakningsmateriale, emballage af enhver art, eller andet affald, påhviler Køber.

11. Undersøgelsespligt og reklamation

a. Der påhviler Køber at undersøge varerne omhyggeligt straks efter modtagelsen. b. Hvis Køber vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal han straks og senest ugedagen efter leveringen reklamere skriftligt over for Sælger. c. Reklamation over mangler, som det trods omhyggelig undersøgelse ikke ville være muligt at konstatere inden udløbet af den i pkt. 9.2 nævnte frist, skal fremsættes skriftligt over for Sælger straks efter opdagelsen, dog senest 12 måneder efter leveringsdagen. d. Brugte værktøjer og maskiner samt øvrige brugte artikler sælges som beset af Køber, uden ansvar for Sælgeren af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel.

12. Ansvarsfrihed (leveringshindringer)

a. Sælger er ikke ansvarlig for leveringshindringer, såfremt de forsinker eller forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for Sælger. b. Ved leveringshindringer forstås bl.a. brand, krig, oprør, uroligheder, mobilisering, handels- og valutarestriktioner myndighedsindgreb, mangel på transportkapacitet m.v. samt svigtende, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra Sælgers leverandør. c. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i pkt. 10.1, ufortøvet og skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. d. I tilfælde af en leveringshindring har varet i mere end 3 måneder, har Køber ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Sælger, men kan ikke derudover kræve nogen form for erstatning eller godtgørelse for direkte eller indirekte tab.

13. Ansvar for mangler

a. Sælger forpligter sig til efter eget valg at om levere eller udbedre leverede varer der er behæftet med fejl eller mangler, forudsat af Køber har reklameret rettidigt i henhold til pkt. 9 b. Hvis Sælger ikke omleverer uden ugrundet ophold eller fortager udbedring inden rimelig tid efter at Køber har reklameret, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen og kræve erstatning for sit tab, dog højst 5 % af fakturaprisen for den fejl- eller mangelbehæftede del af leverancen. Hvis Sælger har handlet groft uagtsomt, gælder den nævnte begrænsning i Sælgers erstatningsansvar ikke, dog at Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

14. Byggeleveranceklausul

a. Hvis varer anvendes til byggeri i Danmark, gælder det, at for fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen,(skjulte mangler) ophører Sælgers ansvar 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog senest 6 år fra leveringen af produkterne til Køber. Jf. AB 92 S 5 stk. 5 og S 10 stk. 4.

15. Produktansvar

a. Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger i henhold til 13.2 og 13.3 ikke er ansvarlig for over for Køber. b. Sælger er ikke ansvarlig for skade, som varerne forvolder på fast ejendom eller løsøre eller på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre Sælger har handlet groft uagtsomt. c. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. d. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning for skade eller tab af den art som punkt 13 omhandler, skal denne part straks underrette den anden part herom. e. Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler et erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varerne. Ved afgørelsen af det indbyrdes ansvar mellem Sælger og Køber gælder reglerne i pkt. 17.

16. Betaling og morarenter

a. Betaling i henhold til betalingsbetingelse på faktura. b. Ved overskridelse af den sidste rettidige betalingsdag betales der morarente med 1 ,50 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og Sælger har ret til forlods at anvende alle indbetalinger heraf. c. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Reklamationer berettiger ikke Køber til at tilbageholde betaling for varer, der allerede er leveret, og som der er reklameret over. 

d. Manglende overholdelse af betalingsvilkårene betragtes som væsentlig misligholdelse og berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt at kræve ethvert tilgodehavende hos Køber indbetalt straks og skadesløst. Manglende rettidig betaling vil endvidere kunne medføre overgivelse til inkasso uden varsel, og der vil kunne kræves Inkasso omkostninger udover de i lovgivningen fastsatte.

17. Ejendomsforhold

a. Indtil betalingen er fuldt erlagt, forbliver det solgte Sælgers ejendom, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt.

18. Returvarer

a. Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. b. Med mindre andet er aftalt, tages varer kun retur, hvis de er ubeskadigede og i salgbar stand, og for fabriksemballerede produkters vedkommende, kun forudsat, at disse er i original ubrudt emballage. c. Når Sælger modtager varer retur, skal der for varer med udløbsdato, være minimum 3 mdr. resterende holdbarhed – gælder kun kemi produkter. d. Hjemskaffede varer som ikke er en del af Rødgaards Import’s normale sortiment, tages normalt ikke retur- eller bliver først krediteret, når kreditnota er modtaget fra vores leverandør med dermed forbundne omkostninger modregnet. e. Varer tages kun retur, når der henvises til følgeseddel eller fakturanummer. f. Varer der er sendt retur til Rødgaards Import inden 25 hverdage, krediteres uden returfradrag. g. Vore lastbiler tager varer med retur, i forbindelse med levering af varer på kundes adresse. Herudover kan kunde selv vælge forsendelsesmetode i forbindelse med returnering. h. Kontakt med kontor eller sælgere er stadig muligt – men vigtigt : årsag – faktura/følgeseddel-nr. skal oplyses. 

19. Tvistigheder

a. Alle tvistigheder mellem parterne vedrørende en leverance eller fortolkningen af nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole. b. Sælger har dog ret til at vælge, at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift. Drejer det sig om en tvist om byggeleveranceklausul, jf. pkt. 12, kan Sælger vælge at sagen behandles ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

20. Ændringer af vilkår

a. Sælger forbeholder sig ret til med 14 dages varsel, at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændring vil blive sendt til den mailadresse som står i vores system, dersom Kunde er oprettet til at modtage Sælgers nyhedsbrev. Er dette ikke tilfældet vil der skriftligt, dersom markeret til at ville modtage skriftlig information, blive tilsendt skriftlig info herom. b. De til enhver tid gældende Salgs- og Leveringsbetingelser kan ligeledes findes på vores hjemmeside www.roedgaards.dk

”Der tages forbehold for eventuelle prisfejl, hvorfor prisen først skal anses som bindende når Sælger har bekræftet ordren. ”